Zpráva o činnosti Sdružení přátel Zoologické a botanické zahrady města Plzně IRIS, zapsaného spolku, za období od VH 2017 do konce roku 2018

Činnost spolku byla v hodnoceném období stabilizovaná, v plné míře se dařilo plnit poslání a úkoly v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty. IRIS byl nadále hlavním partnerem Zoologické a botanické zahrady města Plzně při pořádání doprovodného víkendového a svátečního programu. Prioritami spolku byly v uplynulých dvou letech, stejně jako v letech předešlých, následující aktivity:

 • provozování Environmentálního centra Lüftnerka
 • environmentální výchova a vzdělávání dětí a mládeže prostřednictvím výukových programů a komentovaných prohlídek Zoologické a botanické zahrady města Plzně
 • nabídka přírodovědných kroužků v EC Lüftnerka
 • pořádání jarního, letního a vánočního dětského příměstského tábora
 • organizace a realizace víkendového a svátečního doprovodného programu v Zoo a BZ
 • environmentální osvěta pro širokou veřejnost
 • organizační podíl na Setkání u pramenů Střely v Prachometech u Toužimi
 • správa genového sadu původních a krajových odrůd ovocných dřevin v Plzni-Liticích
 • podíl na vydávání čtvrtletníku IRIS, časopisu o Zoologické a botanické zahradě města Plzně, přírodě a ekologii
 • další vydavatelská činnost
 • propagace a organizace sběru použitých potravinářských hliníkových obalů.

Již z tohoto přehledu je zřejmé, o jak rozsáhlou i různorodou škálu činností se jedná. Přitom ji vykonává nijak početná členská základna. K 21. 12. 2018 mělo Sdružení IRIS 15 členů.

Hlavní okruhy naší činnosti:

Provoz Environmentálního centra Lüftnerka a environmentální výchova a výukové programy :

Environmentální centrum má k dispozici dvě stálé vysokoškolsky vzdělané pracovnice – interní lektorky na plný úvazek a až 20 externích lektorů.

V roce 2017 bylo zrealizováno celkem 810 výukových programů, komentovaných prohlídek a velkokapacitních projekcí v amfiteátru. Celkem se těchto aktivit účastnilo 17 991 dětí a mládeže. Bilance roku 2018 byla takováto: odučeno 596 výukových programů s účastí 12 667 dětí a žáků. Celkově všechny formy výuky, besedy či komentované prohlídky a dále výjezdy do škol a Dětskou univerzity ZČU absolvovalo více než 14 500 žáků a studentů. Možnost zakoupit si školní výukovou permanentku využilo v roce 2017 61 škol, loni 58 škol.

Pokračovala nabídka promítání environmentálních filmů pro školy v zrekonstruovaném lochotínském amfiteátru. V nabídce je jich celkem pět. Čtyři jsou vlastní produkce, pátý pojednávající o Českém lese jsme získali bezúplatně od Správy chráněné krajinné oblasti Český les.

Pracovnice centra nadále zajišťovaly  přednášky pro účastníky Akademie třetího věku, pořádané plzeňským Mezigeneračním a dobrovolnickým centrem TOTEM, a pro posluchače Dětské univerzity Fakulty pedagogické ZČU.

Pokračovaly i velmi oblíbené Environmentální dny v Zoo, kdy v součinnosti s lektory EC Lüfnerka, vedou speciální výukový program přímo nejlepší ošetřovatelé.

Novinkou počátku roku 2018 byly únorové výjezdy interních lektorek do škol v Plzeňském a Karlovarském kraji. Pod názvem Poselství od zvířátek ke zvířátkům se jich uskutečnilo šest a besed o zoo a zvířatech v ní se zúčastnilo 899 dětí. Pro velký zájem se několik výjezdů konalo ještě v květnu.

V obou letech byl v nabídce EC Lüftnerka rovněž chovatelský kroužek. V roce 2017 ho navštěvovalo ve 2 termínech 47 dětí, loni 45.

Pokračování měly v obou letech příměstské tábory pořádané během jarních, letních a v roce 2017 též vánočních prázdninách. Opět byly velmi žádané. Největší zájem byl tradičně o týdenní tábor na konci srpna konaný přímo v zoo. Dva běhy červencového letního tábora se konaly i tentokráte v 1. ZŠ.

Nově Sdružení IRIS zajišťovalo v roce 2017 environmentální program pro čtrnáctidenní pobytový tábor u Drahotínského rybníka na severním Plzeňsku, jehož hlavním pořadatelem je Sdružení dobrovolných hasičů Plzeň-Skvrňany. Byl zaměřen na putování za vzácnými a zajímavými zvířaty světa, loni byl program ve znamení včelky Máji a dalšího sociálního hmyzu. Po oba roky Sdružení IRIS pomohlo rovněž při získání dotace na programové zabezpečení tábora. Na základě přání hasičů je ve spolupráci pokračováno i v roce 2019.

V září se v centru uskutečnily již tradiční krajské environmentální konference pro učitele pořádané Plzeňským krajem, Sdružením přátel Zoologické a botanické zahrady města Plzně IRIS, Fakultou pedagogickou ZČU a Zoologickou a botanickou zahradou města Plzně. Jejích obsahem bylo znečištění planety, lokální a globální ekologická zodpovědnost a ochrana zemědělské půdy a loni ochrana přírody a její formy.

Víkendový  a sváteční doprovodný program:

Stejně jako v předchozích letech zajišťovalo Sdružení IRIS naprostou většinu doprovodných víkendových a svátečních akcí v ZOO a BZ. Každoročně jich bylo více jak 20. O všechny je mezi návštěvníky značný zájem, mnohé z nich mají i své  stálé publikum. K nejpovedenějším patřily: Vítání jara, otevírání České řeky, probouzení lesa, Tradiční Velkonoce na statku Lüftnerka, Dny japonské kultury, Květinová dívka, Slavnosti babího léta a loni živý betlém v podání žáků ZŠ v Dolní Bělé a za účasti biskupa Tomáše Holuba. Dny Japonské kultury se konaly po oba roky bez dřívější dramaturgické a organizační spolupráce s Městským kulturním zařízením Horšovský Týn. Dramaturgie se ujal výbor Sdružení IRIS, s technickým zajištěním pomohlo MKS Stod. V roce 2018 se akce konala též bez účasti tradičního účinkujícího – Základní a odborné školy v Horšovském Týně. Z důvodu opravy Tropického pavilonu se Dny japonské kultury a Květinová dívka přesunuly na pódium lochotínského amfiteátru. Určitě to oběma akcím neuškodilo.

Environmentální osvěta pro širokou veřejnost

Tato tématika je součástí řady víkendových programů. Pilířem jsou především soutěže pro děti a rodiny, zejména tématické soutěžní naučné stezky. Za léta jejich konání se staly již fenoménem. Znalosti soutěžích jsou velmi dobré, jejich bodový zisk se pohybuje mezi 85 až 100 procenty.

Sdružení IRIS je rovněž vyhlašovatelem environmentální soutěže pod názvem Poznávejte přírodu a za odměnu přijeďte do zoo pro dětské čtenáře knihoven v Plzeňském a Karlovarském kraji. Původně krátkodobá aktivita vstoupila v roce 2018 již do pátého ročníku a je o ni stále větší zájem. Loni její podmínky splnili 342 malí čtenáři.

Setkání u pramenů Střely v Prachometech u Toužimi:

Na přání pořadatelů, především Klubu českých turistů v Toužimi, pokračovala i v letech 2017-18 spolupráce při zajišťování environmentálního programu na Setkání u pramenů Střely konaného poslední jarní sobotu.

Správa genového sadu původních a krajových odrůd ovocných dřevin :

Sad byl založen z iniciativy Sdružení přátel Zoologické a botanické zahrady města Plzně IRIS, Správy veřejného statku města Plzně a Plzeňského kraje v dubnu 2009 a výsadby dokončeny o rok později. Celkem v něm roste 32 jabloní, 19 hrušní a 2 třešně.

Podíl na vydávání čtvrtletníku IRIS:

Sdružení IRIS v časopisu zajišťuje v souladu se svým kolektivním členstvím v Českém svazu ochránců přírody především část obsahu zaměřeného na ochranu přírody a ekologii. Po oba roky získalo na tuto činnost finanční příspěvek z fondu hejtmana Plzeňského kraje. Více než dvacetitisícový náklad je prakticky bez remitendy, bezplatně je distribuován do škol, knihoven a dalších subjektů v Plzeňském a Karlovarském kraji, ale i do některých míst mimo tento region – např. na Blatensko, Strakonicko a Příbramsko. Od roku 2017 je jeho letní číslo formou vkladu součástí předplatitelských výtisků MFD v Plzeňském a Karlovarském kraji.

Další vydavatelská činnost:

Sdružení IRIS se v uplynulém období finančně podílelo na vydání dárkové reprezentační knihy pro potřeby Zoo a BZ autora Františka Hykeše pod názvem Příběhy zvířátek. Slavnostně byla pokřtěna při Zvířecí sobotě 6. října 2018 v pavilonu žiraf. Kmotrem se jí stal náměstek hejtmana Plzeňského kraje Ivo Grüner.

Propagace a organizace zpětného využití potravinářských hliníkových obalů:

Mezinárodní Den Země se v pojetí Sdružení IRIS rovná od roku 2007 sběru a propagaci zpětného využití potravinářského obalového hliníku ve školách a v domácnostech. Roční sebrané množství se v posledních letech ustálilo na přibližně 3 tunách. Poté, co přestala sbírat ZŠ v Městě Touškově, to bylo v roce 2018 o tunu méně. Nejpilnějšími sběrači byli žáci ZŠ Ludvíka Očenáška z Dolní Bělé ze severního Plzeňska. Okruh sbírajících subjektů se pomalu rozrůstá o další. Velmi aktivní jsou například ženy v Blovicích, zapojila se dokonce i jedna pražská firma.

Sdružení IRIS se v uplynulém dvouletém období snažilo využít všech dotací vypsaných Městem Plzní, Plzeňským krajem a Státním fondem životního prostředí, které souvisely s jeho činností. Je potěšitelné, že úspěšnost při získávání dotačních prostředků byla stoprocentní.